Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEĈ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

POLITIĈKE PREPREKE I PREPREKE KOJE PROISTIĈU IZ PRIRODE PRAVA U OSTVARIVANJU ZAMISLI O VLADAVINI PRAVA U SAVREMENIM DRŢAVAMA

Ismet Alija

PDF
9

 

TRANZICIJA KAO PROCES PLURALIZACIJE I DEMOKRATIZACIJE DRUŠTVA I EKONOMIJE

Namik Ĉolaković
Sadik Bahtić

PDF
15

 

UPRAVNA EFIKASNOST KOD DONOŠENJA RJEŠENJA U UPRAVNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Ferid Otajagić

PDF

23

 

OSVRT NA NORMATIVNO UREĐENJE DRŢAVNE IMOVINE BOSNE I HERCEGOVINE

Sadeta Šopović

PDF

33

 

UTICAJ FAKTORA ORGANIZACIJSKOG PONAŠANJA NA AKTIVNOSTI UPOSLENIKA

Edin Ajanović

PDF

37

 

HULIGANIZAM VID DEVIJANTNOG PONAŠANJE NAVIJAĈA NA SPORTSKIM TERENIMA

Osman Jašarević

PDF

45

 

NEKI ASPEKTI NOVIH ODREDBI O ZAŠTITI TEHNIĈKIH MJERA U ZAKONU O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

Ismet Alija
Haris Hasić

PDF

59

 

ARBITRAŢNO PRAVO I ARBITRAŢNO RJEŠAVANJE SPOROVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Zijad Hasić

PDF

71

 

DOPRINOS MIŠLJENJA BADINTEROVE KOMISIJE TEORIJI ELEMENATA DRŢAVE

Zijad Hasić

PDF

85

 

DIREKTNA STRANA ULAGANJA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

Jasmin Mahmuzić

PDF

101

 

ULOGA EMISIJE OPĆINSKIH OBVEZNICA U RAZVOJU LOKALNIH ZAJEDNICA

Tarik Dţambegović

PDF

113

 

INTEGRISANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA KAO NEOVISNI ELEMENT U CILJU POSTIZANJA SINERGIJSKIH UĈINAKA

Dalila Selimović B.

PDF

133

 

PRIKAZ KNJIGE AUTORA ISMETA ALIJE, HARISA HASIĆA I DŽENITE KLIKO-ZEC „POJMOVNIK INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA"

Dževad Drino
Benjamina Londrc

PDF

141

 

ULOGA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA U IZBORNOM PROCESU

Kenan Rizvić

PDF

143

 

LJUDSKA PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI: POVELJA O TEMELJNIM PRAVIMA EVROPSKE UNIJE

Djelza Alija

PDF

151

 

SUOĈAVANJE ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA VELIKIM IZAZOVIMA NA PUTU KA EU: ANALIZA IZVJEŠTAJA EK O NAPRETKU ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA ZA 2012. GODINU

Rami Rexhepi

PDF

157

   

ZVIŽDAĈI U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Vjekoslav Vuković

 

PDF

167

 

EVROPA ĆE, AKO I DALJE BUDE PRATILA TAJ SMJER, POSTATI GEOPOLITIĈKI NEVAŽNA

Kishore Mahbubani
Sa engleskog prevela Alma Hidić, rev. Ajla Škrbić

PDF

177

 

PRIKAZ KNJIGE AUTORA NEDŽADA KORAJLIĆA I DRITONA MUHARREMIJA „HEURISTIĈKA KRIMINALISTIKA"

Almin Dautbegović

PDF

179

   

PRIKAZ KNJIGE AUTORA ZEMIRA SINANOVIĆA „SAMOUBISTVO – IZBOR POJEDINCA I (ILI) POSLJEDICA KRIZE"

Dţemal Najetović

 

PDF

183