Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

DRUŠTVENE MREŽE I NJIHOV UTICAJ NA PONAŠANJE POTROŠAČA

Dalila Bašić
Samir Smailbegović
Željka Stanić

PDF
9

 

INFLACIJA KAO UZROK EKONOMSKE NESTABILNOSTI

Maid Buljubašić
Mirsad isaković
Amir osmančević

PDF
21

 

PSIHOLOŠKI ASPEKTI POSLOVNOG PREGOVARANJA U FUNKCIJI WIN-WIN RJEŠENJA

Elma Džananović

PDF

29

 

PSIHOLOŠKA OTPORNOST

Nihad Softić
Tena Čale

PDF

37

 

RAUNOVODSTVO GOODWILLA

Nemanja Budimir
Bogdanka Hercegovac

PDF

53

 

TERORIZAM U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE (KRIVIČNO PRAVNI ASPEKT)

Hašim Mujanović

PDF

65

 

DUHOVNA DIMENZIJA BORBE PROTIV KORONAVIRUSA

Edin Burkić

PDF

71

 

ULOGA I POLOŽAJ OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI U POREĐENJU SA ZEMLJAMA U REGIONU

Zineta Mulaosmanović

PDF

77

 

SAMOAKTUALIZACIJA I NARCIZAM

Nihad Softić

PDF

87

 

ZADOVOLJSTVO PACIJENATA ZDRAVSTVENIM SISTEMOM U BOSNI I HERCEGOVINI

Selma Lučkin
Nerman Ljevo

PDF

97

 

UPRAVLJANJE PROCESIMA MENADŽERSKOG DELEGIRANJA NA NIVOU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Selma Lučkin
Amer Ovčina

PDF

103