Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

Upute autorima za pisanje radova za pisanje rada u pdf formatu možete vidjeti na ovom linku.

Rad se piše u programu Microsoft Word (u formatu .docx), fontom Times New Roman na papiru formata A4. Naslov rada, ime i prezime autora, naziv i adresa institucije se pišu u jednoj koloni, a prema uputama u nastavku. Margine za sve stranice su: lijeva 2,5, desna 2,5 cm te gornja i donja po 2,5 cm. Rad može biti obima maksimalno 35.000 karaktera uključujući i tabele, grafikone, fusnote i spisak korištene literature. Stranice se ne numerišu. Šalje se jedan primjerak na papiru, a istovjetna se kopija šalje u elektroničkoj formi - (CD, DVD, USB medij i sl.) i putem e-maila na adresu redakcije.

PRVA STRANICA

Naslov rada se piše na sredini papira (center) velikim slovima veličinom fonta 14 pt. bold. Autori koji pišu rad na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku ispod naslova rada na jednom od tih jezika, pišu i naslov rada na engleskom jeziku istim fontom, pomjerenim za jedan red ispod sa veličinom fonta 14 pt. (bez boldiranja).

IME I PREZIME

Ime i prezime autora piše se na sredini papira (Center) veličinom fonta 12 pt. pomaknutim za jedan red niže od naslova rada. Uz ime i prezime ne pišu se titule.

NAZIV I ADRESA INSTITUCIJE

Naziv, grad i država institucije pišu se u sljedećem redu na sredini papira veličinom fonta 12 pt.

SAŽETAK

Naziv sažetak se piše velikim slovima veličinom fonta 12 pt. bold počevši od lijeve margine, a pomjeren naniže od teksta jednim redom. Tekst sažetka se piše veličinom slova 12 pt. (bez boldiranja). Tekst sažetka ne trebao da prelazi 200 riječi. Ispod sažetka se pišu ključne riječi, a ispod ključnih riječi (i ključnih riječi na engleskom jeziku) se piše sažetak na engleskom jeziku.

KLJUČNE RIJEČI

Ključne riječi pišu se veličinom fonta 12 pt. malim slovima počevši od lijeve margine, a pomjerene naniže od zadnjeg reda teksta u sažetku. Navodi se pet ključnih riječi. Ispod ključnih riječi na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, potrebno je napisati i ključne riječi na engleskom jeziku.

JEL KLASIFIKACIJA

Ispod sažetka se navodi JEL klasifikacija rada. JEL klasifikacija se navodi prema:
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php.

UVOD

Naslovi poglavlja pišu se velikim slovima veličinom fonta 12 pt. bold. Poglavlja se numerišu rednim brojevima (velikim slovima - All Caps, bold), dok se podnaslovi numerišu također rednim brojevima, ali s naznakom poglavlja u kojem se nalazi podnaslov (malim slovima - bold). Tekst poglavlja piše se veličinom fonta 12 pt. Naslov prvog poglavlja UVOD piše se iza sažetka napisanog na engleskom jeziku, pomjeren naniže za tri reda sa veličinom fonta 12 pt. Razmaci između teksta i naslova su jedan red veličine fonta 12 pt.

OSTALE STRANICE

Ako poglavlje ima dijelove koji imaju svoj naslov onda se naslovi dijelova poglavlja pišu veličinom fonta 12pt. bold malom slovima. Veličina teksta dijelova poglavlja je ista kao u poglavlju (12 pt.). Tabele i slike se označavaju kao u primjeru, a veličina slova naziva slika i tabela je 12 pt - italic. Veličina fonta slova i brojeva u tabelama, slikama i formulama je ista kao u tekstu tj. 12 pt. Tabele, slike i formule se numerišu redom kako slijedi u tekstu.

ZADNJA STRANICA

Naslov zaključak se piše veličinom slova 12 pt. bold, velikim slovima, a tekst zaključka se piše veličinom slova 12 pt. Između poglavlja ostavlja se razmak od jednog reda, a redovi su veličine fonta teksta.

LITERATURA

Naslov literatura se piše veličinom slova 12. pt. bold, velikim slovima, a tekst se piše veličinom slova 12 pt. Literaturu treba poredati abecednim redom i to prema: članci iz časopisa, knjige, elektronska literatura.

CITIRANJE

Citirani izvori u tekstu se navode prema APA formatu (https://apastyle.apa.org/). Ako je u radu preuzet ili se doslovce citira dio teksta, treba navesti i stranicu s koje je preuzet citat. Bibliografski podaci moraju biti tačni i potpuni.

TABELE, GRAFIKONI, SLIKE

Veličina teksta u tabelama je 12 pt. Tabele i slike se označavaju kao u primjeru, a veličina slova naziva slika i tabela je 12 pt, italic. Tabele, slike i grafikoni se moraju numerisati rednim brojevima, na način koji je prikazan u prilogu. Numeracija na tabelama, slikama i grafikonima se navodi iznad istih, dok se ispod tabela, slika i grafikona navodi izvor odakle su preuzeti. Ako je tabela, slika ili grafikon izvorno djelo autora, onda se kao izvor navodi autor rada. Tabele ne mogu biti dostavljane u obliku slika (unutar samog teksta), nego moraju biti u formatu tabela da bi se moglo omogućiti kopiranje podataka iz tabela. Grafikoni ne mogu biti dostavljani u obliku slika (unutar samog teksta), nego moraju biti u formatu u kojem se mogu mijenjati podaci. Slike se osim u tekstu, dostavljaju posebno na mail redakcije (zajedno sa radom) u CMYK formatu, minimalne rezolucije 300dpi.

KATEGORIZACIJA RADA

Radovi koji pretendiraju na naučno/stručnu kategorizaciju podliježu recenziji. Objavljuju se oni radovi koji su pozitivno ocijenjeni. Ti se radovi kategoriziraju kako slijedi:

• izvorni naučni rad (sadrži dosad još neobjavljene rezultate izvornih naučnih istraživanja.)

• prethodno priopćenje (sadrži rezultate novih istraživanja na projektima u tijeku, i ne mora imati dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih radova. Takvi radovi zahtijevaju brzo objavljivanje.)

• pregledni članak (daje sažet i kritički prikaz stanja i trendova odreĎenog područja, a popraćen je iscrpnim popisom literature iz kojeg je vidljiv doprinos autora tome području.)

• stručni članak (ne mora biti vezan uz izvorno istraživanje, već daje prijedloge za primjenu rezultata prethodnih znanstvenih istraživanja.)

• izlaganje sa znanstvenog skupa (treba biti koncipirano kao cjelovit članak, i objavljuje se samo ako već nije objavljeno kao referat u zborniku dotičnog skupa).

Odluku o kategorizaciji donosi Uredništvo na temelju prijedloga recenzenata.

NASLOV RADA NA B/H/S JEZIKU

TITLE OF THE PAPER IN ENGLISH LANGUAGE

Ime i prezime
Institucija, grad, država

SAŽETAK

Ecte corpori busamendit rehenis accus, cusdaeprati dolorae nest, eatestiumet am autae vendis a dolo cuptatem quis et quae volupta tempero omnim suntem vendam fugias aspel eat. Omnis ut ut evel inverum que nonseditatis dus. Agnimus. Axima con nobis aliquas vent hicia quatis excerfera nonseni menihil exceped ma veratem et ius ra deliquiaepe et vel id quiatem volores cipsandelia sunti cum qui aut lantini hitempore voluptatum et estia doluptatur sit ut aut andi ut voloruptati a vit este nus, occae labore, essi autem nos acepudae nullab ilicae pa parci im sitiam quam laut laborem. Fuga. Picta suntota comnia derat que rem aut a voloriosam re dolenim as placcuptatae dolupta quiaescienda.

Ključne riječi: riječ1, riječ2, riječ3, riječ4, riječ5
Keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5

SUMMARY

Ecte corpori busamendit rehenis accus, cusdaeprati dolorae nest, eatestiumet am autae vendis a dolo cuptatem quis et quae volupta tempero omnim suntem vendam fugias aspel eat. Omnis ut ut evel inverum que nonseditatis dus. Agnimus. Axima con nobis aliquas vent hicia quatis excerfera nonseni menihil exceped ma veratem et ius ra deliquiaepe et vel id quiatem volores cipsandelia sunti cum qui aut lantini hitempore voluptatum et estia doluptatur sit ut aut andi ut voloruptati a vit este nus, occae labore, essi autem nos acepudae nullab ilicae pa parci im sitiam quam laut laborem. Fuga. Picta suntota comnia derat que rem aut a voloriosam re dolenim as placcuptatae dolupta quiaescienda.

JEL: A110, D11

UVOD

Nat. Senia verem velendu cillorepe offictio. Aliquo ipsaperumqui nihil exerum vitam facest, sedis andenie ndipsum simus nonsent, con natur re, to et, con pellacc ullautem dolorroratem ut pe pa autemoluptat aut res estia iur aciatur, soluptat. Pelique nonseque suntis dolutae ptatemo disimpo rehenim agnihil moluptisque laborepe num repe site evendebis int veligen tectiur? Am faccum harchilibus eaquatu ribusam ipsam illes aspid magnam etur? Lestrum nihicipid exped ent fugit eici nimporae voluptas doluptis eture ra cus sinveru mquiam ant volupti dicius, qui tem faccabo. Et fugia quiae reriant et faccation restota tendusc ipsant pore praeren iamendi ciusto magniam doluptatur aut por maio minus dereribus ente debis veliquiatur? Aximolor moluptae. Nam qui simpor aut hicipis untesti anditatem quist, ut et ulluptam haria saectatem sus, officat ecaborerias quuntum enis mi, autem que ea venias nis as magniatio officietur sit inctur? Luptamet, quodipsaes rat. Opti omnimus, eaqui non coreiciusant dunditatem int.

1. PRVI DIO GLAVNOG DIO

Nat. Senia verem velendu cillorepe offictio. Aliquo ipsaperumqui nihil exerum vitam facest, sedis andenie ndipsum simus nonsent, con natur re, to et, con pellacc ullautem dolorroratem ut pe pa autemoluptat aut res estia iur aciatur, soluptat. Pelique nonseque suntis dolutae ptatemo disimpo rehenim agnihil moluptisque laborepe num repe site evendebis int veligen tectiur? Am faccum harchilibus eaquatu ribusam ipsam illes aspid magnam etur? Lestrum nihicipid exped ent fugit eici nimporae voluptas doluptis eture ra cus sinveru mquiam ant volupti dicius, qui tem faccabo (Marković, 2019.). Et fugia quiae reriant et faccation restota tendusc ipsant pore praeren iamendi ciusto magniam doluptatur aut por maio minus dereribus ente debis veliquiatur? Aximolor moluptae. Nam qui simpor aut hicipis untesti anditatem quist, ut et ulluptam haria saectatem sus, officat ecaborerias quuntum enis mi, autem que ea venias nis as magniatio officietur sit inctur? Luptamet, quodipsaes rat. Opti omnimus, eaqui non coreiciusant dunditatem int.

1.1. Prvi podnaslov prvog dijela

Nat. Senia verem velendu cillorepe offictio. Aliquo ipsaperumqui nihil exerum vitam facest, sedis andenie ndipsum simus nonsent, con natur re, to et, con pellacc ullautem dolorroratem ut pe pa autemoluptat aut res estia iur aciatur, soluptat. Pelique nonseque suntis dolutae ptatemo disimpo rehenim agnihil moluptisque laborepe num repe site evendebis int veligen tectiur? Am faccum harchilibus eaquatu ribusam ipsam illes aspid magnam etur? Lestrum nihicipid exped ent fugit eici nimporae voluptas doluptis eture ra cus sinveru mquiam ant volupti dicius, qui tem faccabo (Marković, 2019.). Et fugia quiae reriant et faccation restota tendusc ipsant pore praeren iamendi ciusto magniam doluptatur aut por maio minus dereribus ente debis veliquiatur? Aximolor moluptae. Nam qui simpor aut hicipis untesti anditatem quist, ut et ulluptam haria saectatem sus, officat ecaborerias quuntum enis mi, autem que ea venias nis as magniatio officietur sit inctur? Luptamet, quodipsaes rat. Opti omnimus, eaqui non coreiciusant dunditatem int.

1.2. Drugi podnaslov prvog dijela

Nat. Senia verem velendu cillorepe offictio. Aliquo ipsaperumqui nihil exerum vitam facest, sedis andenie ndipsum simus nonsent, con natur re, to et, con pellacc ullautem dolorroratem ut pe pa autemoluptat aut res estia iur aciatur, soluptat. Pelique nonseque suntis dolutae ptatemo disimpo rehenim agnihil moluptisque laborepe num repe site evendebis int veligen tectiur? Am faccum harchilibus eaquatu ribusam ipsam illes aspid magnam etur? Lestrum nihicipid exped ent fugit eici nimporae voluptas doluptis eture ra cus sinveru mquiam ant volupti dicius, qui tem faccabo (Marković, 2019.). Et fugia quiae reriant et faccation restota tendusc ipsant pore praeren iamendi ciusto magniam doluptatur aut por maio minus dereribus ente debis veliquiatur? Aximolor moluptae. Nam qui simpor aut hicipis untesti anditatem quist, ut et ulluptam haria saectatem sus, officat ecaborerias quuntum enis mi, autem que ea venias nis as magniatio officietur sit inctur? Luptamet, quodipsaes rat. Opti omnimus, eaqui non coreiciusant dunditatem int.

2. DRUGI DIO GLAVNOG DIJELA

Nat. Senia verem velendu cillorepe offictio. Aliquo ipsaperumqui nihil exerum vitam facest, sedis andenie ndipsum simus nonsent, con natur re, to et, con pellacc ullautem dolorroratem ut pe pa autemoluptat aut res estia iur aciatur, soluptat. Pelique nonseque suntis dolutae ptatemo disimpo rehenim agnihil moluptisque laborepe num repe site evendebis int veligen tectiur? Am faccum harchilibus eaquatu ribusam ipsam illes aspid magnam etur? Lestrum nihicipid exped ent fugit eici nimporae voluptas doluptis eture ra cus sinveru mquiam ant volupti dicius, qui tem faccabo (Marković, 2019.). Et fugia quiae reriant et faccation restota tendusc ipsant pore praeren iamendi ciusto magniam doluptatur aut por maio minus dereribus ente debis veliquiatur? Aximolor moluptae. Nam qui simpor aut hicipis untesti anditatem quist, ut et ulluptam haria saectatem sus, officat ecaborerias quuntum enis mi, autem que ea venias nis as magniatio officietur sit inctur? Luptamet, quodipsaes rat.

2.1. Prvi podnaslov drugog dijela

Nat. Senia verem velendu cillorepe offictio. Aliquo ipsaperumqui nihil exerum vitam facest, sedis andenie ndipsum simus nonsent, con natur re, to et, con pellacc ullautem dolorroratem ut pe pa autemoluptat aut res estia iur aciatur, soluptat. Pelique nonseque suntis dolutae ptatemo disimpo rehenim agnihil moluptisque laborepe num repe site evendebis int veligen tectiur? Am faccum harchilibus eaquatu ribusam ipsam illes aspid magnam etur? Lestrum nihicipid exped ent fugit eici nimporae voluptas doluptis eture ra cus sinveru mquiam ant volupti dicius, qui tem faccabo (Marković, 2019.).

2.2. Drugi podnaslov drugog dijela

Nat. Senia verem velendu cillorepe offictio. Aliquo ipsaperumqui nihil exerum vitam facest, sedis andenie ndipsum simus nonsent, con natur re, to et, con pellacc ullautem dolorroratem ut pe pa autemoluptat aut res estia iur aciatur, soluptat. Pelique nonseque suntis dolutae ptatemo disimpo rehenim agnihil moluptisque laborepe num repe site evendebis int veligen tectiur? Am faccum harchilibus eaquatu ribusam ipsam illes aspid magnam etur? Lestrum nihicipid exped ent fugit eici nimporae voluptas doluptis eture ra cus sinveru mquiam ant volupti dicius, qui tem faccabo (Marković, 2019.).

Tabela 1. Opis tabele koja je u radu

 Tekst  Tekst  Tekst  Tekst
 Tekst tabele  Tekst tabele  Tekst tabele  Tekst tabele
 Tekst tabele  Tekst tabele  Tekst tabele  Tekst tabele
Tekst tabele Tekst tabele Tekst tabele Tekst tabele

 Izvor: Autor rada

Tabela 2. Opis tabele koja je u radu

 Tekst  Tekst  Tekst  Tekst
 Tekst tabele  Tekst tabele  Tekst tabele  Tekst tabele
 Tekst tabele  Tekst tabele  Tekst tabele  Tekst tabele
Tekst tabele Tekst tabele Tekst tabele Tekst tabele

 Izvor: Autor rada

Slika 1. Opis slike koja je u radu

sl 1

Izvor: Brown, A., Importance of library in colledge education, London, 2014.

ZAKLJUČAK

Nat. Senia verem velendu cillorepe offictio. Aliquo ipsaperumqui nihil exerum vitam facest, sedis andenie ndipsum simus nonsent, con natur re, to et, con pellacc ullautem dolorroratem ut pe pa autemoluptat aut res estia iur aciatur, soluptat. Pelique nonseque suntis dolutae ptatemo disimpo rehenim agnihil moluptisque laborepe num repe site evendebis int veligen tectiur? Am faccum harchilibus eaquatu ribusam ipsam illes aspid magnam etur? Lestrum nihicipid exped ent fugit eici nimporae voluptas doluptis eture ra cus sinveru mquiam ant volupti dicius, qui tem faccabo (Marković, 2019.). Et fugia quiae reriant et faccation restota tendusc ipsant pore praeren iamendi ciusto magniam doluptatur aut por maio minus dereribus ente debis veliquiatur? Aximolor moluptae.

LITERATURA

[1] Aghion, P. (2002). “Schumpeterian Growth Theory and the Dynamics of Income Inequality”, Econometrica, (70), 3:855-882.

[2] Hadžiahmetović, Z., Osnove menadžmenta, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Travnik, 2010.

[3] Bećirović, H., Poslovno komuniciranje u svijetu biznisa, Zalihica, Sarajevo 2008.

[4] www.investopedija.com, pristupljeno 23.11.2019.