Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEĈ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

INTERNET I POLITIĈKO KOMUNICIRANJE

Mensur Kustura
Lana Šabani

PDF
9

 

ZNAĈAJ REFORMSKIH PROCESA U JAVNOM SEKTORU U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA

Ĉolaković Namik
Bahtić Sadik
Emir Hujdurović

PDF
17

 

ANALIZA STRATEŠKOG POLOŢAJA KOMPANIJE ARCELOR MITTAL ZENICA

Nezir Huseinspahić
Edin Arnaut

PDF

27

 

AKTUELNOST GLAVNIH TEORIJSKIH PROBLEMA U SHVATANJU DRŽAVE I PRAVA U ZEMLJAMA TRANZICIJE

Ferid Otajagić

PDF

33

 

SVJETSKI EKONOMSKI RAZVOJ

Sadik Bahtić
Emir Hujdurović
Fuad Bajraktarević

PDF

39

 

NASTANAK, RAZVOJ I NAĈIN OSTVARIVANJA MEĐUNARODNE POLICIJSKE SARADNJE POSREDSTVOM INTERPOLA

Nedţad Dilberović

PDF

45

 

UNAPREĐENJE EKOLOŠKOG MENADŢMENTA KAO USLOV ZAŠTITE OD PRIRODNIH KATASTROFA U BIH

Petriĉević Branko

PDF

55

 

EKONOMSKI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE

Sadik Bahtić
Namik Ĉolaković
Emir Hujdurović

PDF

65

 

USTAVNA GARANCIJA PRAVA VLASNIŠTVA I NJEGOVA OGRANIĈENJA

Izet Laliĉić

PDF

73

 

KRATAK PREGLED NEKIH MEĐUNARODNIH KRIVIĈNIH SUDOVA

Ajla Škrbić

PDF

85

 

POLITIĈKI I OBRAZOVNI PROCESI BOŠNJAKA KOSOVA (NEDOSTACI I MOGUĆE PERSPEKTIVE)

Suada Džogović

PDF

91

 

ANALIZA STAVOVA GRAĐANA MAKEDONIJE O KORUPCIJI U SPORTU

Ivan Anastasovski
Lazar Nanev
Nedţad Vuk

PDF

101

 

PRAVNA PRIRODA ENTITETA U BOSNI I HERCEGOVINI

Almasa Zubović

PDF

107

 

RAZBOJNIŠTVO-NAĈIN I METOD OTKRIVANJA IZVRŠILACA KRIVIĈNOG DJELA

Almin Dautbegović
Elmedin Ahmić

PDF

123

 

USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA U SLUĈAJU POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Gordana Mršić
Djelza Alija-Selmanović

PDF

131

 

RATNA SILOVANJA U PRAVNOJ TEORIJI I PRAKSI

Ena Kazić

PDF

143

 

ORGANIZACIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA U JAĈANJU DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE

Izet Nizam

PDF

155

 

PERIOD ODRASTANJA I SMJERNICE ZA ZBRINJAVANJE DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA U BIH

Lidija Mihailović

PDF

161

 

PRAVNA DEJSTVA FORME KOD UGOVORA O PRODAJI NEKRETNINA

Senad Bajrić

PDF

169

 

KRIMINALITET URBANIH SREDINA – URBANO NASILJE

Vjekoslav Vuković
Mirzo Selimić

 

PDF

175

   

NAĈINI NASTANKA I PRESTANKA POSTOJANJA DRŢAVE SA OSVRTOM NA PRAVO NA SAMOOPREDJELJENJE I ODCJEPLJENJE

Željko Petrović

 

PDF

187

 

AUTIZAM

Hadţan Konjo

 

PDF

203