Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEĈ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

RAZVOJ MODELA PREDUZETNOG UNIVERZITETA NA PROSTORU ZAPADNOG BALKANA

Hasan Hanić
Svetislav Paunović

PDF
9

 

MODELI EVROPSKIH REGIONA KAO PRIMJER RAZVOJNIM PERSPEKTIVAMA BIH

Namik Ĉolaković
Bahtić Sadik
Amra Babić

PDF
15

 

PROPITKIVANJE PUTEVA INOVIRANJA VISOKOG OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Dţemal Kulašin

PDF

27

 

INOVACIJE U OBRAZOVANJU KAO PREDUSLOV KVALITETNOG OBRAZOVNOG SISTEMA I RAZVOJA ZEMLJE

Aida Zolota

PDF

35

 

MENTOR I MENTORSTVO

Dušan Kneţević
Tatjana Milivojević
Milan Stamatović

PDF

45

 

PODRŠKA ORGANIZOVANJU INOVACIJSKOG CENTRA ZA REFORMU KURIKULUMA ZA POSEBNE OBLIKE OBRAZOVANJA I RAZVOJA KORPORATIVNOG PODUZETNIŠTVA

Mirza Smailbegović

PDF

61

 

BALANSIRANA MERILA U HOTELIJERSTVU – KONCEPCIJA, PRIMENA I EFEKTI

Filip Đoković
Dţenan Kulović

PDF

67

 

MENADŽMENT KAO NOVA PARADIGMA U USPOSTAVI SISTEMA NEFORMALNOG OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Ermin Kuka

PDF

79

 

PRIRODNE NAUKE U FUNKCIJI EKONOMIJE

Hrustem Smailhodţić
Salim Ibrahimefendić
Amra Tuzović

PDF

89

 

SERVICE LEARNING KAO INOVATIVNA METODA UĈENJA I MOGUĆNOSTI PRIMJENE NA FAKULTETIMA DRUŠTVENIH NAUKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Lejla Dacić
Tarik Dţabegović

PDF

95

 

MOGUĆNOST KORIŠTENJA MINERALA BOSNE I HERCEGOVINE KAO SIROVINA U PROIZVODNJI PIGMENATA I PUNILA

Salim Ibrahimefendić
Arif Salkić
Hrustem Smailhodţić
Amra Tuzović
Marija Garić

PDF

107

 

PEDAGOŠKI ASPEKTI CJELOŽIVOTNOG UĈENJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Muharem Dautović

PDF

117

 

OBRAZOVANJE I KADROVI U FUNKCIJI TRŽIŠTA I UBRZANOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Sadik Bahtić
Namik Ĉolaković
Amra Babić

PDF

129

 

IZBOR MODELA I IZVORA INOVACIJA U USLOVIMA BiH KRIZE I RECESIJE

Zećir Hadţiahmetović

PDF

137

 

DOPRINOS ORGANSKE PROIZVODNJE RAZVOJU PODUZETNIŠTVA I TURIZMA

Sejad Herceg

PDF

147

 

OBLAST UPRAVLJANJA OTPADOM KAO POTENCIJAL ZA PREDUZETNIĈKE IDEJE I INOVACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Emir Operta

PDF

157

 

EFEKTI POREZNE POLITIKE NA EKONOMSKI RAST SA OSVRTOM NA SISTEM INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U BiH

Amir Karalić
Saudin Terzić

PDF

169

 

ULOGA WEB APLIKACIJA NA PROCES PRIKUPLJANJA INFORMACIJA I DONOŠENJE ODLUKE O TURISTIĈKOJ DESTINACIJI

Lejla Ĉorbić
Tanja Mlakić

 

PDF

177

 

THEORETICAL VIEWS UPON THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE MONETARY POLICY

Neritan Turkeshi

PDF

193

  PREDNOSTI INOVACIJA U RAZVOJU MSP-A

Edin Ajanović

 

PDF

203

 

SPOSOBNOSTI, KOMPETENCIJE I VJEŠTINE POTREBNE MENADŢERIMA 21. STOLJEĆA

Muhamed Šestanović

PDF

207

 

FUNKCIONALNA KONVERGENCIJA SISTEMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U FUNKCIJI

Dţenan Kulović
Filip Đoković

PDF

219

 

TURISTIĈKA PONUDA NACIONALNIH PARKOVA BOSNE I HERCEGOVINE

Halid Kurtović

 

PDF

229

 

FAKTORI UTICAJA NA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Bajruzin Planjac

PDF

239

 

MENADŢMENT ZNANJA

Kristijan Ristić
Žarko Ristić

PDF

243