Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

UVODNIK

Redakcioni odbor

 
 

ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U GRAĐANSKOM I KRIVIĈNOM PRAVU

Ismet Alija
Gordana Mršić

PDF
9

 

KONTINGENTNE MOGUĆNOSTI DJELOVANJA POLITIĈKOG I PRAVNOG SUBSISTEMA

Mensur Kustura
Adnana Šabani

PDF
21

 

USKLAĐENOST PROPISA KROZ PRAKSU USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U ODNOSU NA PODJELU NADLEŢNOSTI IZMEĐU FEDERALNE I KANTONALNIH VLASTI

Osman Jašarević
Aleksandra Martinović

PDF

27

 

THE SOURCES OF THE LAW OF ARMED CONFLICTS

Ajla Škrbić

PDF

33

 

VRIJEDNOSTI I AKTUALNOSTI PORUKA KNJIGE TEMELJI MUDROSTI O UREĐENJU SVIJETA HASANA KAFIJE PRUŠĈAKA

Zijad Hasić

PDF

39

 

OSNOVNE USTAVNE VRIJEDNOSTI ZA POJEDINCA U BOSNI I HERCEGOVINI

Ferid Otajagić

PDF

45

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE GEOPOLITIĈKOG POLOŢAJA BALKANA

Dţemal Najetović

PDF

53

 

OSNOVNI ELEMENTI POIMANJA DIPLOMATIJE

Dejan Zeljić

PDF

61

 

PROFESIONALNA UDRUŽENJA NOTARA

Adnana Šabani

PDF

73

 

INSTRUMENT PREDPRISTUPNE POMOĆI, IPA

Kristina Kneţević

PDF

83

 

DNK – METODA IDENTIFIKACIJE

Elma Šeper – Nadţak

PDF

89

 

FORMIRANJEM „BALKANSKE UNIJE” USPORAVA SE PROCES PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE

Rami Rexhepi

PDF

111

 

BRAĈNO PRAVO I NASILJE U PORODICI

Halid Ganija

PDF

119

 

PRITVOR U PRAKSI SUDOVA U BOSNI i HERCEGOVINI

Almin Dautbegović

PDF

129

 

PRAVNO UREĐENJE INSTITUTA VANBRAĈNE ZAJEDNICE U PORODIĈNOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Meliha Frndić Imamović

PDF

139

 

TERORIZAM U KRIVIĈNOM PRAVU BOSNE I HERCEGOVINE

Emir Kajmaković

PDF

145

 

ZAŠTITA IMOVINE U KONTEKSTU POZITIVNOPRAVNIH RJEŠENJE EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I PRAKSE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Djelza Alija
Mila Eminović

 

PDF

151

 

INSTITUT PROGLAŠENJA LICA „PARNIĈAREM KOJI ŠIKANIRA“ U PRECENDENTNIM PRAVNIM SISTEMIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SEKCIJU 391. CALIFORNIA CODE OF CIVIL PROCEDURE

Haris Hasić

PDF

163

 

KONKURENCIJA JEMSTVA I ZALOŢNOG PRAVA U ISTOM KREDITNOM ODNOSU

Senad Bajrić

PDF

175

  SARADNIĈKA MREŢA KAO NAĈINI SAZNANJA ZA POSTOJANJE KRIVIĈNIH DELA PRIVREDNOG KRIMINALITETA

Muamer Nicević
Aleksandar R. Ivanović

PDF

181

  PROCESNOPRAVNE POSLJEDICA OTVARANJA STEĈAJNOG POSTUPKA U ENTITETSKIM STEĈAJNIM ZAKONODAVSTVIMA U BIH

Arif Nanić

PDF

189

 

KONVENCIJSKI KONCEPT KRIVIĈNOG DJELA GENOCID-BITNE KRIVIĈNOPRAVNE ODREDNICE ZLOĈINA

Sadmir Karović

PDF

199

   EVROPSKE INTEGRACIJE I PORESKI SISTEM ZEMALJA ĈLANICA EVROPSKE UNIJE

Zorica Drljaĉa

 

PDF

205