Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

MONITORING KREDITNOG PORTFOLIJA BANKE

Halil Kalač, Univerzitet u Travniku

PDF
9

 

PRIRODNE I DRUŠTVENE PREPREKE OSTVARIVANJA ZAMISLI “VLADAVINE PRAVA” U SAVREMENOJ DRŽAVI

Ismet Alija, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Bosna i Hercegovina

PDF
17

 

SPORTSKI KLUBOVI U GRADU MOSTARU: SOCIODEMOGRAFSKI PODACI I SKALA ZADOVOLJSTVA MENADŽERA

Nedžad Vuk, Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Mostar
Fuad Bajraktarević, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku
Damir Đedović, Nastavnički fakultet, Univerzitet “ Džemal Bijedić“, Mostar

PDF

27

 

DRŽAVLJANSTVO KAO TAČKA VEZIVANJA U PRIVATNOPRAVNIM PREDMETIMA S MEĐUNARODNIM OBILJEŽJEM

Zijad Hasić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku

PDF

35

 

KOMPLEKSNOST MJERENJA KVALITETA USLUGE VISOKOG OBRAZOVANJA

Džemal Kulašin, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Travnik/Ekonomska škola Travnik

PDF

49

 

GLOBALNI TERORIZAM I NJEGOVE IMPLIKACIJE NA MEĐUNARODNE ODNOSE

Džemal Najetović, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Bosna i Hercegovina

PDF

57

 

FAKTORSKA ANALIZA SKALE PERFEKCIONIZMA KOD SPORTSKIH MENADŽERA U SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA SA PODRUČJA HEREGOVAČKO – NERETVANSKOG KANTONA

Damir Đedović, Nastavnički fakultet, Univerzitet “ Džemal Bijedić“, Mostar
Fuad Bajraktarević, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku
Jasna Bajraktarević, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo
Nedžad Vuk, Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Mostar

PDF

69

 

DOPRINOS MAX WEBER-A RAZVOJU SOCIOLOGIJE PRAVA

Mensur Kustura, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, BiH
Adnana Šabani, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, BiH

PDF

77

 

ZNAČAJ PORODIČNOG BIZNISA (FAMILY BUSINESS) ZA NACIONALNE EKONOMIJE

Mujo Dacić, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku
Lejla Dacić, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku

PDF

81

 

VREDNOVANJE ORGANIZACIJSKE I REZULTATSKE USPJEŠNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA U GRADU MOSTARU

Damir Đedović, Nastavnički fakultet, Univerzitet “ Džemal Bijedić“, Mostar
Fuad Bajraktarević, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku
Ekrem Čolakhodžić, Nastavnički fakultet, Univerzitet “ Džemal Bijedić“, Mostar

PDF

89

 

KRIZA NARUŠENOG MORALA VODI DRUŠTVO U NASILJE I ENTROPIJU

Osman Jašarević, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku

PDF

99

 

PRAVNE KARAKTERISTIKE I HARMONIZACIJA UNUTRAŠNJEG TRZIŠTA EVROPSKE UNIJE

Armand Krasniqi
Anida Dacic

PDF

105

 

JAVNI SEKTOR KAO ZNACAJAN SEKTOR SVAKE PRIVREDE

Ema Zekic, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH

PDF

117

 

O PRAVNOM POLOŽAJU OPCINE U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI (1929. – 1941.)

Omer Hamzic

PDF

125

 

SINDIKATI I KOLEKTIVNO PREGOVARANJE: UCINCI NA TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO

Tanja Mlakic, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku

PDF

137

 

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA PRIVREDNI RAST

Mersiha Kalac, Univerzitet u Prištini/FPZB Pec, Kosovo
Ariana Xhemajli, Univerzitet u Prištini/FPZB Pec, Kosovo
Haris Dacic, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku

PDF

149

 

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U BANKAMA U BIH

Smailbegovic Mirela, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku

 

PDF

157

 

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Smailbegovic Mirza, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Travnik, Univerzitet u Travniku

PDF

163

 

OSNOVE USTAVNOG UREDENJA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN

Milan Blagojevic, vanredni profesor na Univerzitetu za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka
Šaban Nuric, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku

PDF

169

 

OGRANICENJA RATOVANJA S OBZIROM NA METODE I SREDSTVA RATOVANJA, UPOTREBU ORUŽJA I OBJEKTE NAPADA

Ajla Škrbic, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Bosna i Hercegovina

PDF

187

 

SUICIDOGENI TERORIZAM PSIHOLOGIJSKE PRETPOSTAVKE

Vjekoslav Vukovic, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, BiH

PDF

195

 

SLABOSTI HIPOTEKE KAO INSTRUMENTA OBEZBJEDENJA KREDITA U PRAVNOM SUSTAVU BIH

Senad Bajric, Univerzitet u Travniku - Pravni Fakultet

PDF

201

 

OBLIK UPRAVNE KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI

Ferid Otajagic, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Bosna i Hercegovina

PDF

207

 

OSNOV ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU OD DOMACIH ŽIVOTINJA

Lejla Mahir, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Bosna i Hercegovina

PDF

219

 

STOICKO PRIRODNO PRAVO I NJEGOV UTICAJ NA RAZVOJ RIMSKOG PRAVA

Adnana Šabani, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Bosna i Hercegovina

PDF

227

 

POVEZANOST PREDŠKOLSKE USTANOVE I OSNOVNE ŠKOLE U SISTEMU ODGOJA I OBRAZOVANJA

Arzija Mahmutovic, Sarajevo

PDF

235