Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEĈ UREDNIKA

Namik Ĉolaković

PDF

 

EKONOMSKA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE S POSEBNIM OSVRTOM NA RAZVOJ TURIZMA

Halid Kurtović

PDF
9

 

TENDENCIJE RAZVOJA EKSTREMNOG TURIZMA U SAVREMENOM SVIJETU

Rasim Dacić
Lejla Dacić

PDF
21

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLINE I STANJE U BiH

Fuad Bajraktarević
Lejla Dacić

PDF

37

 

KOMPARATIVNE I KONKURENTSKE PREDNOSTI PRIVREDE BOSNE I HERCEGOVINE S ASPEKTA UREĐENOSTI GRANIĈNIH PRIJELAZA

Semiha Repak

PDF

45

 

ANALIZA FINANSIJSKIH POKAZATELJA U FUNKCIJI POVEĆANJA NIVOA POSLOVNIH PERFORMANSI HOTELSKIH PREDUZEĆA

Spaso Kuzman

PDF

57

 

KARAKTERISTIKE SEKTORA TURIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI I MOGUĆNOSTI NJEGOVOG UNAPREĐENJA

Stevan Petković
Emir Mehmedović
PeĊa Topić

PDF

67

 

KULTURNA BAŠTINA ZAPADNOG BALKANA – STEĆCI U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA

Halil Kalaĉ

PDF

75

 

INTERNET DRUŠTVENE MREŽE KAO MARKETINŠKI ALAT U TURIZMU

Dţemal Kulašin

PDF

85

 

TVRĐAVA STARI GRAD KAO TURISTIĈKA DESTINACIJA OPĆINE TRAVNIK

Tarik Dţambegović

PDF

91

 

STARA KAMENA ĆUPRIJA U KONJICU KAO KULTURNO – HISTORIJSKI SIMBOL I PROMOCIJA TURIZMA

Irmelina Karić

PDF

99

 

POJAM I ZNAĈAJ DIVERZITETA U BIH

Fuad Bajraktarević
Haris Dacić

PDF

107

 

FENOMEN TURISTIĈKIH PUTOVANJA U ANTIĈKOM SVIJETU

Dţevad Drino
Benjamina Londrc

PDF

113

 

IDENTITET, IMIDŢ I BRENDIRANJE DMO-DESTINACIJSKE MENADŽMENT ORGANIZACIJE

Marinko Brkić

PDF

119

 

INFORMACIONI SISTEMI U TURIZMU I POSLOVANJE UZ SAGLEDAVANJE KORISNIĈKIH ZAHTJEVA TURISTA NOVOG DOBA

Mirsad Nuković
Jusuf Nuković

PDF

129

 

MJERENJE KVALITETA HOTELSKE USLUGE INSTRUMENTOM SERVQUAL

Džemal Kulašin

PDF

81-86

 

TURIZAM I NJEGOV ZNAĈAJ ZA EKONOMSKI RAZVOJ BiH

Sadik Bahtić

PDF

135

   

DOPRINOS EKOLOŠKOG MENADŽMENTA ZAŠTITI PRIRODNE I KULTURNO-HISTORIJSKE BAŠTINE

Zećir Hadţiahmetović
Mirza Smailbegović

 

PDF

145

 

INTERAKCIJA TURIZMA I ZDRAVLJA KROZ PRIZMU SAVREMENE TURISTIĈKE RECEPTIVE

Namik Ĉolaković
Rasim Bajrović

 

PDF

151

 

ZAŠTITA VODA

Sanja Maksimović

PDF

161

   

DOPRINOS ORGANSKE PROIZVODNJE ODRŽIVOM SISTEMU I EKOTURIZMU NA RURALNOM PODRUĈJU FBIH

Sejad Herceg

 

PDF

167