Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

UVODNIK

Redakcioni odbor

PDF

 

ZNAČAJ UNIVERZITETA U RAZVIJENOM SVIJETU SA OSVRTOM NA DOPRINOS NOVOOSNOVANOG UNIVERZITETA U TRAVNIKU

Sanja Romić
Dženan Kulović

PDF
4-8

 

ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U BiH

Halil Kalač

PDF
9-15

 

NEKI PRIRODNI RARITETI BOSNE I HERCEGOVINE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE

Ramo Kurtanović
Nermina Omerhodžić

PDF

16-22

 

ZEMLJIŠNI RESURSI – NJIHOVA ULOGA U FUNKCIJI TURIZMA

Husnija Resulović
Esad Bukalo
Ejub Trako
Damir Behulovič

PDF

22-27

 

PRIMJENA OSNOVNIH NAČELA ORGANIZACIJE PROSTORA U OSTVARENJU ODRŽIVOG RAZVOJA TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE I TURIZMA

Fadila Kiso
Suada Dacić

PDF

28-35

 

RAZVOJ TURIZMA I PRIVATIZACIJA

Rasim Dacić
Mujo Dacić

PDF

36-38

 

KANONIČKE RELACIJE INDIKATORA REKREACIJSKOG TURIZMA I INDIKATORA LOKACIJA TURISTIČKE PONUDE

Dobromir Bonacin
Žarko Bilić

PDF

39-42

 

KVANTITATIVNA ISTRAŽIVANJA U TURIZMU

Dženan Kulović
Haris Dacić

PDF

43-50

 

ZNAČAJ IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA BOSNE I HERCEGOVINE

Nedeljko Babić

PDF

51-54

 

TURISTIČKE VRIJEDNOSTI VISOČKO-KAKANJSKE SUBREGIJE I DETERMINANTE EKONOMSKE VALORIZACIJE PROSTORA

Namik Čolaković

PDF

55-59

 

PROFIL OPĆINE FOJNICA ZA POTENCIJALNE INVESTITORE SA POSEBNIM OSVRTOM NA REKREACIONI CENTAR “BRUSNICA”

Elmir Pamić

PDF

60-65

 

HISTORIJSKO NASLIJEĐE KOSOVA U SVJETLU NOVIH TRENDOVA U RAZVITKU TURIZMA

Fatos Ukaj

PDF

66-70

 

POTENCIJALI, PROBLEMI I SUGESTIJE ZA RAZVOJ TURIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Lejla Dizdarević

PDF

71-74

 

REVITALIZACIJA RUDARSKIH PROSTORA KROZ PROJEKAT "GEOSTAZA GORNJOVRBASKE REGIJE" I NJEGOVI STRUČNO-TURISTIČKI ASPEKTI

Ibrahim Kličić
Hazim Hrvatović
Emina Brkić
Ismir Hajdarević

PDF

75-80

 

MJERENJE KVALITETA HOTELSKE USLUGE INSTRUMENTOM SERVQUAL

Džemal Kulašin

PDF

81-86

 

TENIS U FUNKCIJI TURIZMA

Elvir Kazazović
Admir Hadžikadunić
Amela Hadžiahmetović

PDF

87-89

   

ZNAČAJ I MOGUĆNOST PRIMJENE REKREACIJE U PLANINSKOM TURIZMU

Mirza Čelik
Elvir Kazazović
Erko Solaković

 

PDF

90-93

 

VISOKOGORSKI POHODI, PLANINARENJE I TURE KAO TRADICIONALNA SPORTSKO-REKREATIVNA PONUDA U BOSNI I HERCEGOVINI

Erko Solaković
Elvir Kazazović

 

PDF

94-96

 

ETIKA I MORAL U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

Senad Softic
Tamara Šeric

PDF

97-107

   

BED & BREAKFAST KLADANJ MOGUĆNOSTI RAZVOJA

Almazaga Čatović
Sanela Smajlović

 

PDF

108-110

   

PRIMJENA HOLT-WINTERSOVOG MODELA EKSPONENCIJALNOG IZGLAĐIVANJA U PROGNOZIRANJU BROJA NOĆENJA TURISTA U BIH

Samira Dedić
Senad Fazlović

 

PDF

111-115

   

ORGANIZACIONO PONAŠANJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

Senad Softić
Fadila Pilavac

 

PDF

116-127

   

PREDIKCIJA INTERNET POTREBA SPORTSKOG MENADŽMENTA POMOĆU INDIKATORA MENADŽERSKOG DJELOVANJA

Danijela Bonacin
Dino Mujkić
Izet Rađo

 

PDF

128-131

   

MOGUĆNOSTI AQUA FITNESS-a U TURIZMU BOSNE I HERCEGOVINE NA PUTU KA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

Erko Solaković
Besalet Kazazović

 

PDF

132-135

   

TURISTIČKI PROIZVOD I BUDUĆNOST TURIZMA NA UNSKO-SANSKOM KANTONU

Mirela Kljajić-Dervić

 

PDF

136-143

   

MEDIJSKA PODRŠKA - USLOV USPJEŠNOG TURIZMA

Hajdar Arifagić

 

PDF

144-147

 

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

PDF

148-149