Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

uh 2 

SADRŽAJ


Članci

 

 

Riječ urednika

Fuad Bajraktarević

PDF

 

Povećanje konkurentske prednosti turističke destinacije korištenjem interneta

Nenad Brkić, Faruk Unkić

PDF
5

 

Kvantifikacija dohotka turističkih organizacija nastale kao rezultat rada u posebnim pogodnostima

Dacić Rasim

PDF
13

 

Prirodni resursi i kulturno-istorijska baština planine Oštrelj u funkciji razvoja turizma

Senada Mehdin, Lejla Dacić

PDF

16

 

Bosanska dolina piramida – turistički proizvod globalnog značaja

Semir Osmanagić

PDF

20

 

Psihološki aspekt marketinga u reklamnim porukama i sublimirajuće delovanje na ličnost potrošača

Jasna Bajraktarević, Fuad Bajraktarević

PDF

27

 

Poslovna etika – dimenzija kvaliteta turizma

Ivanka Avelini Holjevac

PDF

34

 

Savremene tendencije razvoja preduzetničkih organizacija

Fuad Bajraktarević, Mujo Dacić, Haris Dacić

PDF

40

 

Tehnološke inovacije kao faktor sticanja konkurentske prednosti

Šemsudin Plojović, Senad Bušatlić

PDF

49

 

Graditeljsko nasljeđe i kulturni turizam

Jelena Božić

PDF

56

 

Uticaj koridora Vc na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini

Senad Dervišević, Fadila Kiso, Suada Dacić, Abidin Deljanin

PDF

64

 

Organizaciono ponašanje

Jasna Bajraktarević, Fuad Bajraktarević

PDF

70

 

Program stvaranja uslova za razvoj seoskog turizma u ZE-DO Kantonu

Muamer Kalić

PDF

75

 

Prometna infrastruktura osnova razvoja turizma na Kosovu

Fehim Recica

PDF

78

 

Ocena mogućnosti i analiza turističkih resursa regije Sandžaka

Selim Šaćirović

PDF

85

 

Mogućnosti i pravci primjene formacionih tehnologija u procesu istraživanja tržišta

Senad Bušatlić, Šemsudin Plojović

PDF

91

 

Upravljanje znanjem

Fuad Bajraktarević, Jasna Bajraktarević

PDF

97

   

Zadovoljstvo klijenata u hotelskoj industriji – koncept i mjerenje

Suzana Marković, Sanja Raspor, Džemal Kulašin

 

PDF

105

 

Neke od etnoloških karakteristika u turističkoj ponudi BIH s posebnim osvrtom na dolinu piramide u Visokom

Advan Repak

 

PDF

113