Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST U TURISTIČKIM KOMPANIJAMA NA PRIMJERU HOTELA „EUROPE“ – SARAJEVO

Rasim Bajrović
Namik Čolaković
Amer Ibrišimović

PDF
7

 

UTJECAJ RELEVANTNIH METODA OBUKE KADROVA NA RADNU EFIKASNOST PODUZEĆA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Željko Mateljak
Luka Mušterić

PDF
17

 

MODEL SELEKCIJE TROŠKOVA I NJIHOVA REDOSLIJEDA U POSTUPKU SNIŽAVANJA UTEMELJENOG NA VIŠEKRITERIJSKOM ODLUČIVANJU

Nezir Huseinspahić
Fuad Bajraktarević

PDF

27

 

ORGANIZACIJA I MENADŽMENT OBRAZOVNIH USTANOVA KROZ RUKOVODEĆE FUNKCIJE

Fuad Bajraktarević
Anela Džananović
Tarek A.M. Kurban

PDF

37

 

CYBER KRIMINAL I POSLOVANJE

Džemal Kulašin

PDF

45

 

OBRAZOVANJE O PREDUZETNIŠTVU – CILJVI I IZAZOVI

Halil Kalač

PDF

53

 

PRAVNI OKVIR PRIMJENE NOVIH TEHNOLOGIJA KROZ CJELOŽIVOTNO UČENJE U BIH

Kenan Ademović
Anela Džananović
Tarek A.M. Kurban

PDF

63

 

RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA MLADIH - RJEŠENJE ZA SMANJENJE NEZAPOSLENOSTI

Damir Muhić

PDF

73

 

PRIMJENA POSLOVNIH APLIKACIJA U KOMPANIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Faruk Unkić
Ajla Kemura

PDF

79

 

MENADŽMENT ZNANJA U SAVREMENOM PREDUZETNIŠTVU

Irmelina Karić
Amer Ovčina

PDF

91

 

ANALIZA MOTIVACIONIH FAKTORA PREDUZETNIČKOG DJELOVANJA I STARTANJA BIZNISA MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI

Dino Arnaut
Samir Smailbegović

PDF

101

 

SPOSOBNOST OTKRIĆA INTERNIH UZROKA KRIZE U FUNKCIJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PROIZVODNIH PREDUZEĆA

Amer Omanović

PDF

109

 

UTICAJ INOVACIJSKO-INFORMACIJSKIH SISTEMA NA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA U OBRAZOVANJU

Zećir Hadžiahmetović
Jasminka Ekinović
Esad Nadžak

PDF

121

 

EFEKTI ORGANIZOVANOG UZGOJA PAULOVNIJE NA EKOLOŠKO PREDUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ BIH

Petričević Branko

PDF

133

 

FAKTORI UTICAJA NA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

Bajruzin Hajro Planjac
Esad Nadžak

PDF

143

 

TURISTIČKI BRANDING KAO MODEL BOLJEG TRŽIŠNOG POZICIONIRANJA I KONKURENTNOSTI RECIPTIVNE DESTINACIJE

Marinko Brkić
Josip Šamanović

PDF

151