Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 25

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEĈ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

EFEKAT ONLAJN UČENJA NA KOMUNIKACIJU IZMEĐU NASTAVNIKA I STUDENATA TOKOM COVID-19 PANDEMIJE

Snežana Mihajlov
Suzana Marković
Nataša Novaković

PDF
9

 

CHALLENGES OF IMPLEMENTING NEW TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM IN THE ERA OF THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION

Viktor Radun
Mirjana Bartula

PDF
23

 

EKONOMSKA KRIZA IZAZVANA PANDEMIJOM COVID-19: ZAPADNI BALKAN (ZB-6)

Halil Kalač

PDF

35

 

RACIO KONCENTRACIJE – SLUČAJ TRŽIŠTA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE SRBIJE

Milan Veselinovic
Bojan Labović
Dragan Vujović

PDF

53

 

UPRAVLJANJE PORODIČNIM BIZNISOM –IZAZOVI I ŠANSE

Dijana Medenica Mitrović
Milica Raičević
Olivera Živković

PDF

65

 

AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADE, FINANCIAL DEVELOPMENTAND INNOVATION IN TURKEY

Elma Satrović

PDF

73

 

STRATEGIJE I LOJALNOST KLIJENATA U BANKARSKOM SEKTORU

Dijana Medenica Mitrović
Milica Raičević

PDF

85

 

UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI U BANKAMA

Željka Stanić Trogrlić
Samir Smailbegović
Tea Migić

PDF

93

 

ORGANIZACIJSKA KREATIVNOST U FUNKCIJI UNAPRIJEĐENJA KONKURENTSKIH PREDNOSTI SAVREMENIH PREDUZEĆA

Sabina Šehić Kršlak

PDF

99

 

UVOĐENJE NOVOG PROIZVODA U PREDUZEĆU

Sadik Bahtić
Ramo Isak
Mustafa Mulić

PDF

107