Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

uh 3

SADRŽAJ


Članci

 

 

UVOD

Mehmed Kenović

PDF

 

ZAPOŠLJAVANJE JEDNO OD NAJVAŽNIJIH LJUDSKIH PRAVA

Mehmed Kenović

PDF
7

 

NULLUM CRIMEN SINE LEGE (NEMA KRIVIČNOG DJELA BEZ ZAKONA) NULLA POENA SINE LEGE (NEMA KAZNE BEZ KRIVIČNOG ZAKONA)

Hasan Balić

PDF
11

 

BOSNA I HERCEGOVINA NA RASKRŠĆIMA SAVREMENE ISTORIJE

Kasim Trnka

PDF

15

 

ULOGA DRŽAVE U UREĐENJU INSTITUCIONALNOG I PRAVNOG OKVIRA PRAVA KONKURENCIJE U NEKIM RAZVIJENIM DRŽAVAMA I U BOSNI I HERCEGOVINI

Zijad Hasić

PDF

23

 

AKTUELNA PITANJA NOVOG SISTEMA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Ismet Alija

PDF

31

 

KRIZA KAZNE ZATVORA I POJAVA ALTERNATIVNIH MJERA I SANKCIJA

Hana Korać, Alisa Begović

PDF

41

 

OSVRT NA MEĐUNARODNU PRAVNU REGULATIVU O TERORIZMU

Džemal Najetović

PDF

47

 

PRAVO NA ODGOJ I OBRAZOVANJE NA MATERNJEM JEZIKU

Džemal Najetović

PDF

55

 

DRUŠTVENA I PRAVNA ZASNOVANOST POLICIJSKE PRISILE 59 (ETIKA, POLICIJSKO PRAVO, SREDSTVA PRINUDE)

Halid Ganija

PDF

59

 

PROBLEMATIKA MOĆI I VLASTI U SOCIOLOŠKOJ TEORIJI OD JÜRGEN HABERMAS O POSREDOVANJU IZMEĐU CIVILNOG DRUŠTVA I PROCESA OBLIKOVANJA PROCEDURALNE DEMOKRATIJE

Mensur Kustura

PDF

65

 

KRIMINALISTIČKO – KRIMINOLOŠKE SPECIFIČNOSTI EKOLOŠKOG KRIMINALITETA

Nedžad Korajlić, Almin Dautbegović, Driton Muharremi, Maida Bečirović

PDF

71

 

KRIVIČNO–PRAVNI I SAOBRAĆAJNO–KRIMINALISTIČKI ASPEKTI PREVARA U OSIGURANJU

Osman Jašarević

PDF

77

 

PRIMJENA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA U NEMEĐUNARODNIM ORUŽANIM SUKOBIMA

Ajla Škrbić

PDF

83

 

ZAŠTITA POSJEDA U GRAĐANSKOM PRAVU

Dženita Kliko

PDF

89

 

REŽIM STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Maida Bečirović

PDF

95

 

KRIVIČNO-PRAVNI I KRIMINALISTIČKI ASPEKT KRIVIČNOG DELA FALSIFIKOVANJA NOVCA

Aleksandar R. Ivanović

PDF

99

   

SOCIJALNA POLITIKA I NEVLADIN SEKTOR

Hajrudin Šahić

 

PDF

105

 

SLIKA O SEBI I PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU MLADIH

Arzija Mahmutović

 

PDF

109

 

PENZIJSKO OSIGURANJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA STANJE PENZIJSKOG OSIGURANJA U BIH

Boris Jukić

PDF

113