Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

Časopis „UNIVERZITETSKA HRONIKA“, Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerziteta u Travniku, je naučno-stručni postdisciplinaran časopis koji objavljuje teorijske, istraživačke i metodološke radove sa prethodno završenom recenzijom (najmanje dvije anonimne recenzije), kao i one što ne podliježu tom postupku. Univerzitetska hronika je usmjerena na objavljivanju svih radova iz humanističkih i društvenih nauka, kao i radovima iz svih naučnih područja koji se temelje na inter-, multi- ili transdisciplinarnosti, sa jasno definisanim kriterijima u cilju postizanja većeg kvaliteta samog časopisa. Posebno se pozitivno vrednuju kritički utemeljeni radovi sa naučno definisanim kritičkim dokazima, bez birokratskih, neprofesionalanih i jednodimenzionalnih postupaka.

IZDAVAČ
UNIVERZITET U TRAVNIKU

Za izdavača: Rasim Dacić, Rektor Univerziteta u Travniku
Glavni i odgovorni urednik: Fuad Bajraktarević
Tehnički urednik: Tarik Džambegović
Adresa: Azapovići 439, Kiseljak

REDAKCIONI ODBOR: Mehmedalija Hadžović, Rasim Dacić, Hasan Hanić, Stiepo Andrijić, Sadik Bahić, Zećir Hadžiahmetović, Namik Čolaković, Jasna Bajraktarević, Halil Kalač, Mira Pešić-Andrijić, Safet Kurtović,Sabina Šehić Kršlak, Suada Dacić, Džemal Kulašin, Azra Hanić, Amra Tuzović, Mujo Dacić, Hrustem Smailhodžić, Ismet Alija, Nihad Selimović, Hazim Selimović, Mensur Kustura, Spaso Kuzman

RECENZENTSKI ODBOR: Rasim Dacić, Hasan Hanić, Suada Dacić, Mujo Dacić, Zećir Hadžiahmetović, Namik Čolaković, Jasna Bajraktarević, Mehmedalija Hadžović, Halil Kalač, Safet Kurtović, Džemal Kulašin, Halid Kurtović, Salim Ibrahimefendić, Mensur Kustura, Tonći Lazibat, Sasho Atanasoshi, Nikša Nikolić, Rade Stankić, Alberto Mattiacci, Azra Hanić, Marek Szarucki, Eduardo Tome

Lektor: Elvira Gorinjac
Tel: +387 30/878-045; +387 62/467-266;
Fax: 030-878-046
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Štampa: Štamparija Amos Graf d.o.o. Sarajevo